UNIQUELY INTEGRATED SERVICES FOR ALL VISUAL MEDIA: VFX, CGI, MOCAP, ANIMATION, DEVELOPMENT AND MARKETING

Goodbye Kansas Holding consists of Goodbye Kansas Studios, Goodbye Kansas Game Invest and Infinite Entertainment, with more than 170 artists in Stockholm, Uppsala, London, Hamburg and Los Angeles. It offers award-winning and uniquely integrated services for feature films, TV, commercials, games and game trailers. Expertise includes VFX, CGI, 3D Face scanning, Motion Capture and Animation, plus development and marketing of games. It also creates, develops and manages its own original IPs.


 

ANNOUNCEMENT:

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Goodbye Kansas Holding AB (publ), org. nr. 556974-1993, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma, för att behandla styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, innebärande att hembudsförbehållet tas bort.

Tid och plats
På Bolagets huvudkontor, Rosenlundsgatan 29c, 4 tr., 118 53 Stockholm, onsdagen den 11 juli 2018, kl. 09.00.

Rätt att delta
Rätt att delta vid den extra bolagsstämman tillkommer aktieägare som (i) är registrerad i den av Bolaget förda aktieboken, senast på dagen för stämman och (ii) har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast torsdagen den 5 juli 2018.

Anmälan om deltagande vid bolagsstämman ska ske antingen per brev till Goodbye Kansas Holding AB (publ), Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm eller per e-post annika.bohm@goodbyekansas.com.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas i original. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Beslut om att anta ny bolagsordning.
 8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkten 7
Styrelsen föreslår att aktieägarna vid stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning, i enlighet med Bilaga 7, innebärandes att hembudsförbehållet tas bort.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut avseende punkten 7 ovan, inklusive ny bolagsordning, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds kostnadsfritt via post eller e-post till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress, alternativt, sin e-postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i juni 2018

Goodbye Kansas Holding AB (publ)

Styrelsen


 

Notice of extraordinary general meeting

The shareholders in Goodbye Kansas Holding AB (publ), Org. No. 556974-1993 (the ”Company”), are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting to consider the Board’s proposal to adopt new Articles of Association, to remove the post-transfer purchase rights.

Time and place
At the Company’s head office, Rosenlundsgatan 29c, 4 tr., 118 53 Stockholm, Wednesday 11 July 2018, at 09:00 CET.

Participation
In order to participate at the Extraordinary General Meeting, shareholders must be (i) recorded as shareholders in the printout of the share register maintained by the Company on the day of the Extraordinary General Meeting and (ii) notify the Company their intention to attend the meeting no later than on Thursday 5 July 2018.

The notice of participation shall be made in writing to Goodbye Kansas Holding AB (publ), Rosenlundsgatan 40, 118 53 Stockholm or by e-mail to annika.bohm@goodbyekansas.com.

The name, personal identification number (or company registration number), address and telephone number of the shareholder, shareholding and, if applicable, attendance of any representatives or assistants should be provided in the notice of participation. No more than two assistants may attend and only if the number of assistants has been stated in advance.

Shareholders who are represented by a proxy shall issue a written, dated power of attorney for the representative. Written Power of Attorney shall be reported in original. If the proxy is issued by a legal entity, a certified copy of the certificate of registration or equivalent (“Registration Certificate”) for the legal entity shall be attached. The Power of Attorney and Registration Certificate cannot be older than one (1) year.

Proposed agenda

 1. Opening of the meeting.
 2. Election of the chairman of the meeting.
 3. Preparation and approval of the voting list.
 4. Election of at least one person to verify the minutes of the meeting.
 5. Decision on whether the meeting has been duly convened.
 6. Approval of the agenda.
 7. Decision to adopt new Articles of Association.
 8. Closing of the meeting.

The Board’s proposal to decision regarding item 7
The Board proposes that the shareholders at the Extraordinary General Meeting make a decision to adopt new Articles of Association, in accordance with Appendix 7, meaning that the post-transfer purchase rights will be removed.

A resolution in accordance with item 7 above requires that shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the Extraordinary General Meeting approve the resolution.

Available documents
The complete proposal regarding item 7 above, including the new Articles of Association, and other documents according to the Swedish Companies Act will be made available at the Company no later than two (2) weeks prior to the Extraordinary General Meeting. A copy of the documents will be sent without charge by regular mail or e-mail to the shareholders that so request and state their address, alternatively, their e-mail address. The documents will also be available at the Extraordinary General Meeting.

Stockholm in June 2018

Goodbye Kansas Holding AB (publ)

The Board of Directors

 

GOODBYE KANSAS STUDIOS

Goodbye Kansas Studios creates award-winning VFX, CGI, motion capture and animations for movies, TV, game trailers and commercials. The pure force of imagination and technical excellence of our artists have made some of the most iconic characters and stories of popular culture come to life for audiences of all ages around the world.

Learn more about the award-winning team.

INFINITE ENTERTAINMENT

Infinite Entertainment is our in-house production company that creates, develops, produces and markets original content and IP’s for feature films, TV and games. It unites handpicked artistic and technical teams drawn from Goodbye Kansas Studios.

Learn more about our services and success stories.

GOODBYE KANSAS GAME INVEST

Goodbye Kansas Game Invest partners with game developers, offering funding and providing creative and technical support to help them turn ideas into reality. We are the natural companion for gaming visionaries in Sweden, one of the world’s leading game development hubs.

Go to Goodbye Kansas Game Invest